CO2-bewustwording

Loonbedrijf J. van Etten BV en Grondbewerkingsbedrijf Blijdorp BV zijn twee bedrijven die bij J van Etten Holding behoren. Loonbedrijf van Etten is één van de grootste tuinbouwloonbedrijven van Nederland, gespecialiseerd in alle grondwerkzaamheden in de agrarische sector. Ook worden regelmatig werkzaamheden in de GWW sector uitgevoerd.
Grondbewerkingsbedrijf Blijdorp is vooral gespecialiseerd in veel verschillende cultuurtechnische werkzaamheden en het aanleggen van betonnen en/of PVC rioleringen.
Door het energieverbruik kritisch te beoordelen werken wij aan het verkleinen van de CO2-footprint (de totale hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen per jaar omgerekend naar tonnen CO2).
Via de CO2-prestatieladder van SKAO kan een CO2-bewust certificaat behaald worden waarmee aangetoond wordt in hoeverre het beleid is doorgevoerd in de organisatie. Er wordt hierbij gekeken naar de vier onderdelen inzicht, CO2-reductie, transparantie en initiatieven.

Inzicht

De CO2-emissie (footprint) van J.van Etten Holding geeft de totale hoeveelheid CO2-productie die vrijkomt onder andere bij het verbruik van fossiele brandstoffen. Dit zijn onder andere het elektriciteitsverbruik, verbruik van brandstof door zwaar materieel en machines en de gereden kilometers met privé en zakenauto’s. Het is ons duidelijk dat binnen onze bedrijven de meeste CO2-uitstoot tot stand komt bij het verbranden van diesel. Wij zoeken de mogelijkheden om tot reductie te komen dan ook in terugdringen van deze vorm van verbruik. Het jaar 2013 wordt gezien als basisjaar. Jaarlijks wordt de uitstoot berekend en vergeleken met dit basisjaar.

Doelstelling CO2-reductie

Daarnaast is het interne kwaliteitssysteem inclusief CO2-prestaties geborgd in het KAM-beleid van Loonbedrijf J.van Etten en Grondbewerkingsbedrijf Blijdorp en extern via de website.

  • Loonbedrijf van Etten en Blijdorp willen het CO2-verbruik reduceren binnen de hele organisatie.
  • Interne rapportage met betrekking tot de voortgang van de doelstellingen.
  • Verbruik wordt met personeel individueel en als groep besproken.
  • Via onze website geïnteresseerden en belanghebbenden op de hoogte houden van onze ontwikkelingen op het gebied van CO2-reductie.
  • Blijvende aandacht voor de aanschaf en vervanging van energiezuinige voertuigen.
  • Blijvende aandacht voor de planning van voertuig bewegingen en het combineren van transport.
  • Nadere inventarisatie van de materialen en middelen om het brandstofverbruik te inventariseren.
  • Een koppeling te maken tussen de gerealiseerde omzet en het verminderen van het brandstofverbruik. Wanneer Loonbedrijf Van Etten en Grondbewerkingsbedrijf Blijdorp een omzetstijging hebben, is een doelstelling om het gebruik van brandstof minder te laten stijgen.
  • Inventariseren of naast “het nieuwe rijden” voor chauffeurs ook het nieuwe “draaien” voor kraanmachinisten, mogelijk is.
  • Investeren in energiezuiniger materieel.

Transparantie

Loonbedrijf Van Etten en Grondbewerkingsbedrijf Blijdorp onderzoekt, evalueert en presenteert de gegevens openbaar via rapportage en website.

Initiatieven

Voor de toekomst zullen Van Etten en Blijdorp uitgebreider analyseren wat de mogelijkheden zijn om preventief en bij projecten het CO2 verbruik in beeld te brengen. Op dit moment voeren Van Etten en Blijdorp een actief beleid om de CO2 te reduceren door al het groen wat vrijkomt bij werkzaamheden, te verzamelen en aan te bieden voor compostering en recycling. Binnen Cumela zijn we actief betrokken bij diverse overlegvormen met betrekking tot het terugdringen van CO2-uitstoot. Daarnaast zijn de beide bedrijven betrokken bij de oprichting een branche breed overleg-initiatief met andere bedrijven uit de bouw en infra waarover in de tweede helft van 2015 meer naar buiten zal komen. In dit collectief zullen ‘decisionmakers’ uit de verschillende bedrijven samen met professionals op het gebied van MVO en duurzaamheid tot gezamenlijke ideeën, plannen en uitvoering van arbo, milieu, toekomst, maatschappij en betrokkenheid komen.

Reductie

Van Etten en Blijdorp hanteerden een CO2-reductie doelstelling van 1,5% voor 2014, bij een gelijk blijvende omzet, door het brandstofverbruik van auto’s beter te kwantificeren naar materiaal en middelen. Bovendien zijn medewerkers meer en beter voorgelicht over CO2-reductie. Deze doelstelling is ruimschoots behaald, waarvoor wij onze medewerkers hartelijk danken!
Er is zelfs een reductie van 3,5% gerealiseerd, terwijl er een mooie economische groei heeft plaatsgevonden! Doelstelling voor 2015 zal dan ook zijn om een daling van 5% ten opzichte van het basisjaar te kunnen realiseren (bij een vergelijkbare omzet). Vanaf 2016 zullen wij onze doelstellingen gerelateerd aan onze omzet gaan opstellen.